Sportkleding
Sportkleding
Sportkleding
Sport Categorieen Sportkleding

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
'sportkampioen.nl': de eenmanszaak ‘sportkampioen.nl', gevestigd te Alkmaar aan het adres Fluorietweg 14-ate Alkmaar (1812 RR) die onder meer handelt onder de handelsnaam: Mien BV;
'Klant': een natuurlijke persoon die niet (mede) handelt in de uitoefening van een vrij beroep of bedrijf met wie sportkampioen.nl een Overeenkomst, van welke aard dan ook, aangaat; 'Dienst(en)': de ingevolge de tussen sportkampioen.nl en de Klant gesloten overeenkomst door sportkampioen.nl te leveren prestatie(s) van welke aard dan ook, waaronder het leveren van diensten en/of goederen;
'Aanbod': elk door sportkampioen.nl aan de Klant via electronische en/of digitale weg (e-mail) verzonden vrijblijvend voorstel hetwelk als doel heeft het sluiten van een Overeenkomst;
'Overeenkomst': elke tussen sportkampioen.nl en een Klant gemaakte afspraak op grond waarvan sportkampioen.nl gehouden is één of meer Diensten te leveren;
'Algemene Voorwaarden': de onderhavige door sportkampioen.nl gehanteerde algemene voorwaarden;
'Code': een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord of andere code die door een Klant wordt gebruikt om zich te identificeren en in te loggen;
RMA nummer : een combinatie van letters en/of cijfers die door sportkampioen.nl wordt afgegeven aan de Klant om retourzendingen terug te kunnen sturen en/of te identificeren.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

2.1
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming –alles in de breedste zin van het woord- van elke tussen sportkampioen.nl en de Klant te sluiten en/of gesloten Overeenkomst, van welke aard en/of omvang dan ook.

2.2
Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn niet geldend tenzij ze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen sportkampioen.nl en de Klant zijn overeengekomen.

2.3
Ingeval één of meer van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden uiteindelijk nietig of vernietigbaar zijn dan wel anderszins niet van toepassing (blijken te) zijn, zijn de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.


Artikel 3 Opdracht

3.1
De Klant is ten opzichte van sportkampioen.nl volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de Klant.

3.2
Bij het plaatsen van een opdracht bij sportkampioen.nl dient de Klant zichzelf te identificeren en wordt de Klant door sportkampioen.nl geïdentificeerd, door het gebruik van een Code. sportkampioen.nl kan de veiligheid van het Internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de Klant zijn overgezonden met gebruik van de juiste Code echter niet garanderen en kan hiervoor door de Klant op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. sportkampioen.nl is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de Klant ontvangt, de correcte gegevens zijn.

3.3
sportkampioen.nl is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van opdrachten, die worden geplaatst met gebruik van de Code van een Klant. sportkampioen.nl is bijgevolg gerechtigd om aan de Klant wiens Code werd gebruikt te leveren, te factureren en van deze Klant betaling te verlangen met betrekking tot de opdrachten geplaatst met zijn Code. De Klant is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de door de Klant gekozen Code.

3.4
In geval van verlies of misbruik van de Code ten gevolge waarvan sportkampioen.nl schade lijdt, dient de Klant sportkampioen.nl hiervoor schadeloos te stellen. In het bijzonder dient de Klant bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik van de Code, sportkampioen.nl onmiddellijk nadat de Klant daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken.


Artikel 4 Aanbod en totstandkoming van een overeenkomst

4.1.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt. Door sportkampioen.nl verstrekte prijslijsten enz. zijn aan wijziging onderhevig en gelden niet als offerte.

4.2
Tekeningen, afbeeldingen en andere gegevens omtrent afmetingen, gewichten, kleuren enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

4.3.
Een overeenkomst komt pas tot stand nadat sportkampioen.nl de opdracht per e-mail heeft bevestigd, of er door levering te kennen geven is gegeven dat sportkampioen.nl de opdracht heeft geaccepteerd.

4.4.
De orderbevestiging van sportkampioen.nl is doorslaggevend voor de omvang van de levering en de verdere inhoud van de overeenkomst.


Artikel 5 Prijs


5.1
Alle prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen: exlusief BTW, in Euro's en exclusief vracht, montage, installatie, in bedrijfsstelling en instructies als ook andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

5.2
De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijs factoren is sportkampioen.nl gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de afnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden binnen 7 dagen na melding van deze prijsverhoging door sportkampioen.nl. Indien door wettelijke bepaling een prijsverhoging doorgevoerd wordt heeft de consument geen recht op ontbinding. Dit kan bijvoorbeeld een verhoging van het BTW tarief zijn. Bij prijsverhogingen die worden doorgevoerd nadat de overeenkomst tot stand is gekomen worden prijzen die zijn bevestigd gehanteerd.


Artikel 6 Betaling

De betaling dient te geschieden door een wijze zoals door sportkampioen.nl aangegeven ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. Betalingen door de Klant zullen allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.


Artikel 7 Levering


7.1 Kosten
sportkampioen.nl levert af magazijn Alkmaar, inclusief verpakking voorzover het geen bulk/OEM artikel betreft. Verzendkosten komen voor rekening van de Klant.

7.2 Deellevering
Indien overeengekomen is dat de leveringen in fasen zal plaatsvinden zal door sportkampioen.nl aan de Klant per deellevering verzendkosten in rekening worden gebracht.

7.3 Verpakking

sportkampioen.nl heeft generlei verplichting jegens de Klant tot terugname van verpakkingen.

7.4 Leveringstermijnen
Alle door sportkampioen.nl genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan sportkampioen.nl bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering zal sportkampioen.nl de consument hier tijdig van op de hoogte stellen. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Indien de maximale levertijd niet haalbaar is heeft de consument het recht op ontbinding van de overeenkomst. In overleg kan de consument ook kiezen voor een nieuw te bepalen levertijd. Bij ontbinding zullen reeds betaalde bedragen zo spoedig mogelijke, doch binnen de wettelijke termijn van 30 dagen gecrediteerd worden.


7.5 Gebreken, transportschade
De Klant is gehouden de goederen onverwijld na aanlevering zowel op beschadigingen als op duidelijke gebreken te controleren. De gebreken dienen de transportondernemer (bijvoorbeeld de pakketdienst of expediteur) onverwijld te worden medegedeeld en op de vrachtpapieren te worden aangetekend. Bovendien dienen gebreken en transportschade sportkampioen.nl binnen 5 kalenderdagen na de goederenafgifte schriftelijk door de Klant te worden medegedeeld. De beschadigde goederen blijven bij de Klant, totdat zij door een deskundige van sportkampioen.nl beoordeeld zijn. Latere reclamaties dan hier genoemd worden niet door sportkampioen.nl geaccepteerd.

7.6 Annulering
Annuleringen van bestellingen dienen 24 uur voor de verwachte verzenddatum te worden doorgegeven.

Weigering zending onder rembours
Als de klant een door TNT aangeboden zending onder rembours weigert, ontvangt de klant een nieuwe factuur waarbij de totaalprijs is verhoogd met E.20 voor administratiekosten en met de geldende wettelijke rente.


Artikel 8 Verzending en overdracht van risico

Tenzij anders overeengekomen gaan vanaf het moment van levering alle risico van verlies, vergaan, beschadiging etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de Klant.


Artikel 9 Betaling, verzuimen van betaling

9.1 Betaling
Behoudens in het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dienen de facturen binnen 14 dagen te worden voldaan, gerekend vanaf de datum waarop sportkampioen.nl de bestelling schriftelijk heeft bevestigd. De Klant is gehouden de door hem verrichte betalingen steeds in mindering te brengen op zijn oudste schuld. Alle door de Klant andersluidende bepalingen zijn nietig. Voor zover reeds kosten en rente zijn ontstaan, dient de Klant zijn betaling vooreerst op de kosten, dan de rente en tenslotte op de hoofdsom in mindering te brengen. Een betaling wordt niet eerder als voldaan aangemerkt dan wanneer sportkampioen.nl over die betaling kan beschikken. Wissels worden niet geaccepteerd. De Klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten. 

9.2 Verzuimen van betaling
Indien de Klant zijn betalingsverplichting niet nakomt, respectievelijk daarmede in verzuim geraakt, een door hem afgegeven betaalmiddel geweigerd wordt of wanneer sportkampioen.nl andere omstandigheden ter ore komen welke zijn kredietwaardigheid twijfelachtig maken, heeft sportkampioen.nl het recht de gehele resterende schuld onmiddellijk opeisbaar te verklaren. Bij verzuim maakt sportkampioen.nl aanspraak op alle redelijke kosten ter verkrijging van de vordering buiten rechte en zal er tevens aanspraak gemaakt worden op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag. De invorderingskosten worden vastgesteld op in ieder geval 5% van de hoofdsom met een minimum van E.15. Een retentierecht van de Klant of de compensatie van de Klant met tegenvorderingen worden uitgesloten, tenzij de tegenvordering van de Klant niet door sportkampioen.nl betwist wordt of rechtsgeldig is. Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

Tot aan de voldoening van alle vorderingen van sportkampioen.nl op Klant, wordt sportkampioen.nl de volgende bescherming geboden: sportkampioen.nl behoudt de eigendom der goederen tot aan de volledige voldoening van de koopprijs en van alle vorderingen voortvloeiende uit de bestaande handelsbetrekking.
Indien de (mede-) eigendom van sportkampioen.nl door natrekking of door zaaksmening teniet gaat, dan wordt reeds nu overeengekomen dat de (mede-) eigendom van de Klant aan de totale zaak voor wat zijn aandeel in de waarde betreft (de factuurwaarde) op sportkampioen.nl overgaat. De Klant garandeert kosteloos de (mede-) eigendom van sportkampioen.nl.

Indien de (mede-) eigendom van sportkampioen.nl door natrekking of door zaaksmening teniet gaat, dan wordt reeds nu overeengekomen dat de (mede-) eigendom van de Klant aan de totale zaak voor wat zijn aandeel in de waarde betreft (de factuurwaarde) op sportkampioen.nl overgaat. De Klant garandeert kosteloos de (mede-) eigendom van sportkampioen.nl.

Het is de Klant niet toegestaan de geleverde goederen voordat deze volledig betaald zijn te verpanden, noch als zekerheid in eigendom over te dragen. In geval van beslaglegging door derden, in het bijzonder bij verpanding en beslagen, dient de Klant sportkampioen.nl daarvan onverwijld in te lichten. De derde partij dient onverwijld op het eigendomsvoorbehoud van sportkampioen.nl te worden gewezen. Iedere verhuizing van goederen waarop sportkampioen.nl eigendomsvoorbehoud rust dient sportkampioen.nl onverwijld te worden medegedeeld. Bij handelingen van de Klant welke in strijd zijn met de overeenkomst heeft sportkampioen.nl het recht de goederen na aanmaning terug te halen en is de Klant verplicht tot afgifte.

Het geldend maken van het eigendomsvoorbehoud van sportkampioen.nl, evenals de verpanding door sportkampioen.nl van de geleverde goederen, gelden niet als ontbinding van de overeenkomst. De Klant is gehouden sportkampioen.nl ten behoeve van de terugname van de goederen toegang te verschaffen tot de ruimten waarin de goederen zich bevinden. De vorderingen van de Klant uit wederverkoop van de door sportkampioen.nl aan de Klant geleverde maar nog niet betaalde goederen worden bij voorbaat als zekerheid aan sportkampioen.nl overgedragen.

In geval de goederen door de Klant verkocht zijn in ruil voor andere goederen, welke geen eigendom zijn van sportkampioen.nl, geldt de vordering aangaande de koopprijs als overgedragen tot ten hoogste het bedrag van de waarde van de door sportkampioen.nl geleverde goederen. De Klant is gemachtigd de overgedragen vorderingen zolang te incasseren als hij zijn betalingsverplichtingen jegens sportkampioen.nl nakomt.


11. Ruilen, retourneren en reclameren 

11.1 : Retournering via transport van het verkeerd geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande toestemming van sportkampioen.nl U dient eerst de retourzending te melden voordat u een product retourneert.
11.2 : Ruilen van producten kan alleen indien er een geldig aankoopbewijs getoond wordt.
11.3 : Producten kunnen alleen geruild worden mits ze in originele en onbeschadigde staat verkeren.
11.4 : Op maat gemaakte artikelen vallen niet onder de regeling retouneren.
11.5 : Producten kunnen alleen geruild worden mits ze compleet worden aangeboden.
11.6 : Te ruilen producten moeten in de originele verpakking zitten, deze verpakking moet in onbeschadigde staat verkeren.
11.7 : Indien uw product defect raakt binnen de garantieperiode, wordt er door sportkampioen.nl een nieuw exemplaar verstuurd binnen een vooraf gestelde termijn.
Er kan een vergelijkbaar product aangeboden worden. U bent niet verplicht om dit product te accepteren.
11.8 : Bepaalde producten worden omgeruild voor een vervangend, vergelijkbaar product (indien een product niet meer geproduceerd wordt), afhankelijk van de garantievoorwaarden van de leverancier.
11.9 : Volgens de wet kopen op afstand, kunt u het aankoopbedrag retour ontvangen indien het product binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst retour gestuurd is. Dit geldt echter niet voor op maat samengestelde producten die als maatwerk zijn verkocht.
11.10 : De verzendkosten van de door ons verkeerd geleverde producten wordt vergoed waarbij ongefrankeerde pakketten niet worden vergoed.
11.10a : De vergoeding bedraagt EUR 6.20 tot 10 kg en EUR 11.95 voor 10 tot 30 kg.
11.11 : Indien u het product [met inachtneming van bovengenoemde bepalingen] binnen zeven werkdagen retourneert, vergoeden wij het volledige aankoopbedrag van het betreffende product (Wet kopen op afstand). Indien u álle producten van uw order [met inachtneming van bovengenoemde bepalingen] binnen zeven werkdagen retourneert, vergoeden wij het  totale aankoopbedrag vermindert met de door ons gemaakte verzendkosten. De vergoedingsregeling geldt niet voor bedrukte en/of op maat gemaakte producten.
Artikel 12 Garantie

sportkampioen.nl staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

12.1 Garantie
Met betrekking tot producten van derden is sportkampioen.nl tot geen verdere garantie gehouden dan de garantie welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming correspondeerde gebruik en onderhoud van de geleverde zaken.
De garantie periode bedraagt 30 dagen.


Artikel 13 Aansprakelijkheid

Verdere aanspraken van de Klant, in het bijzonder een aanspraak op vergoeding van schade welke niet aan de geleverde goederen zelf is ontstaan, zijn uitgesloten, tenzij deze berusten op opzet of grove nalatigheid aan de zijde van sportkampioen.nl.

Iedere aansprakelijkheid van sportkampioen.nl wordt beperkt tot de onder de overeenkomst vallende, voorzienbare schade. Alle aanspraken op schadevergoeding zijn in ieder geval beperkt tot de waarde van de order met een maximum van € 22.000,- of beperkt tot de schade welke door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van sportkampioen.nl is gedekt en door de verzekering wordt uitgekeerd.

De aansprakelijkheid voor productiestilstand, gederfde winst, gederfd gebruik, gederfde overeenkomsten en alle andere economische of (in)directe (gevolg)schade wordt uitgesloten.


Artikel 14 Adviezen, aanwijzingen en informatie

sportkampioen.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van adviezen, aanwijzingen en informatie, ook dan wanneer deze eventueel in het kader van installatie van de door sportkampioen.nl geleverde goederen wordt gegeven.


Artikel 15 Herroepingsrecht


15.1
De Klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. De Klant heeft het recht zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen van zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd software of andere producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken, of andere gepersonifieerde producten.

15.2

De Klant kan alleen gebruik maken van zijn herroepingsrecht indien de producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd. De retourzending dient uiterlijk op de 21e dag na aflevering van het product in kwestie in het bezit van sportkampioen.nl te zijn. De terug te zenden producten dienen voldoende te zijn gefrankeerd. Het risico van verzending en het bewijs daarvan berusten bij Klant.

15.3
Indien de Klant van het herroepingsrecht, zoals vermeld in de vorige leden gebruik heeft gemaakt, dan draagt sportkampioen.nl zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de Klant betaalde aankoopbedrag.


Artikel 16 Intellectuele eigendom


Alle met de goederen verbonden intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder de merken en octrooien, zijn en blijven onvoorwaardelijk en altijd het eigendom van sportkampioen.nl of eigendom van de leverancier(s) van sportkampioen.nl. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden deze intellectuele eigendom te wijzigen of anderszins aan te passen. Pas na voorafgaande schriftelijke toestemming van sportkampioen.nl is het de Klant toegestaan eigen merken op de goederen aan te brengen. In het laatste geval heeft de Klant het oogmerk niet alleen als verkoper op te treden, maar zich uitdrukkelijk en automatisch ook als (mede-)producent van de goederen jegens zijn Klanten te verbinden.


Artikel 17 Bescherming persoonsgegevens

sportkampioen.nl deelt de Klant hierbij mede dat zij de in het kader van de bedrijfsvoering verkregen persoonsgegevens volgens de bepalingen van de Nederlandse wet op de bescherming persoonsgegevens verwerkt.


Artikel 18 Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle tussen sportkampioen.nl en de Klant gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de wet zulks toelaat, worden beslecht door de bevoegde rechter te Heiloo of de in de woonplaats van de Klant bevoegde rechter, naar keuze van sportkampioen.nl, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vormt Alkmaar de plaats van nakoming. sportkampioen.nl behoudt zicht het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Volgende
Winkelwagen
Subtotaal: €0.00
Geen verzendkosten
Winkelwagen
Uw winkelwagen
is leeg
Niet goed geld terug
Product niet naar wens? Geen punt, wij houden ons aan de wet kopen op afstand.
Qshops
Betaalmethodes
SportkledingFifa BallenSportkleding
Gratis Teamkleding
Wil jij ook in aanmerking komen voor gratis teamkleding, meld u hier nu aan en wellicht is uw team een match met een van onze sponsors.

Bedrukken
Bestel uw rugnummer of naam direct mee .Vraag hier een offerte aan voor het bedrukken van een teamlogo of bedrijfslogo.

Bedrukken SportkledingMeer Informatie over het bedrukken

Maatbepalingen
Maattabel
Als postorder -bedrijf zijn wij aangewezen op onze maattabellen, dus zorg ervoor dat u uw maten goed opmeet.
Bedrukken SportkledingNaar de maattabellen
Bedrukken SportkledingHoe meet ik mijn maten op?

Sportkleding

Teamkleding
  Teamkleding Atletiek
  Teamkleding Basketbal
  Teamkleding Wielersport
  Teamkleding Handbal
  Teamkleding Hockey
  Teamkleding Korfbal
  Teamkleding Running
  Teamkleding Tennis
  Teamkleding Voetbal
  Teamkleding Volleybal

Heren Sportkleding
  Sport Polo's
  Sport Shirts
  Sport Tanktop
  Sport Sweaters
  Sportbroek
  Sport Jassen
  Sokken
  Trainingspakken
  Thermokleding
  Heren ondergoed

Dames Sportkleding
  Sport Beha
  Sport Jassen
  Sport Polo's
  Sport Shirt
  Sport Shorts
  Sport Sweaters
  Sport Tanktop
  Sportbroek
  Trainingspakken
  Sportkleding Accessoires
  Dames ondergoed

Sportschoenen
  Running schoenen
  Turfschoenen
  Zaalvoetbalschoenen

Sport Accessoires
  Badminton rackets
  Ballen
  Bescherming
  Bidons
  Sporttassen
  Tennis Rackets
  Trainingaccessoires
  Overige

Sportkleding Overige
  Bowling shirts
  Coach kleding
  Cutter & Buck
  Dartkleding
  Golfkleding
  Scheidsrechterskleding
  Trainings hesjes
  Overig
Menu Sport
Sportkleding
Sportkleding
 
 
Welkom Bezoeker !Wilt u inloggen? Of wilt u zich als nieuwe klant Aanmelden ?
Sportkleding
GESLOTEN! Het is niet meer mogelijk om op deze website te bestellen. We zijn nog wel bereikbaar via de email en de telefoon.
Sportkleding Sportkleding
 
Waar blijft mijn bestelling ?
  • Track and Trace je pakket.
  • Bekijk of verander je orders in Mijn Account.
  • Verzenden & Retourneren
  • Bekijk onze Verzend voorwaarden .
  • Een product retourneren (hier zijn onze Retourvoorwaarden).
  • Hulp nodig?
  • Password vergeten ? Klik hier .
  • Naar de meest gestelde vragen F.A.Q.
  • Bezoek onze Helpdesk

  • Sportkampioen.nl , Fluorietweg 14-a, 1812 RR Alkmaar Nederland. KvK Alkmaar nr. 55253164. BTW: NL 851626610b01 Prijswijzigingen voorbehouden. Alle prijzen zijn aangegeven in Euro inclusief BTW en transportkosten tenzij anders aangegeven.